Corradi

Privacybeleid

PRIVACYBELEID
Dit informatieblad (“Privacybeleid”) is krachtens art. 13 van de EU-verordening 2016/679 (“AVG”) gemaakt, om de verwerking van uw persoonsgegevens te beschrijven, als gebruiker die de website https://www.corradi.eu (“Site”) bezoekt en gebruik maakt van de aangeboden diensten.
Index

 1. Verwerkingsverantwoordelijke
 2. Soort verwerkte gegevens
 3. Doel en wijze van verwerking van de gegevens
 4. Rechtsgrond voor de verwerking
 5. Verzameling van de gegevens en gevolgen van het niet-verstrekken ervan
 6. Intrekking van de toestemming
 7. Ontvangers /Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens
 8. Bewaartermijn van de gegevens
 9. Rechten van de betrokkene
 10. Klacht bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens
 11. Rechten van minderjarigen
 12. Bijwerkingen en aanpassingen
 13. Links naar andere sites
 14. Interactie met de sociale media
 15. Gezamenlijke verantwoordelijkheid statistische gegevens met Meta
 1. Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is Corradi S.r.l. (“Corradi” of “Verantwoordelijke”), Via M. Serenati n. 20, 40013, Castel Maggiore (BO), Tel.: +39 051 41884111, E-mail: hello@corradi.eu , PEC: Corradi2015@legalmail.it .
 1. Soort verwerkte gegevens
Corradi verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens (“Persoonsgegevens” of alleen “Gegevens”) en, in het bijzonder:
 • Navigatiegegevens: de computersystemen en softwareprocedures voor de functionering van de Site verkrijgen, tijdens hun normale werking, sommige gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van de internet communicatieprotocollen.
Het betreft informatie die niet verzameld wordt om geassocieerd te worden aan geïdentificeerde belanghebbenden maar die, vanwege de aard ervan, identificatie van de gebruikers zou kunnen toestaan door verwerking en associatie met gegevens van derden. Onder deze categorie vallen, onder andere, IP-adressen of domeinnamen van de computers gebruikt door de gebruikers die zich aan de site verbinden, de URI-adressen van de gevraagde middelen, het tijdstip van het verzoek, de methode gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand ontvangen in antwoord, de numerieke code die de status van het antwoord aangeeft gegeven door de server (bijv. succesvol, fout, enz.) en andere parameters betreffende het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.
Deze gegevens worden niet verspreid maar worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de Site en om de juiste werking ervan te controleren en ze worden bewaard voor de periode die bepaald is door de wettelijke voorschriften. Dergelijke gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de beoordeling van verantwoordelijkheid in geval van computercriminaliteit tegen de Site.
 • Vrijwillig verstrekte gegevens door invulling van de online formulieren: persoonlijke identificatie- en contactgegevens, zoals bijvoorbeeld naam, achternaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, geboortedatum, opleidingsniveau, gewenste functie, bedrijfscategorie.
 • Cookie: tekstbestanden die de websites (zgn. publisher of eerste partij) bezocht door de gebruiker of andere sites of webservers (zgn. derde partijen) plaatsen en bewaren in een eindapparaat van de gebruiker (zgn. browser), om enkele parameters en gegevens die aan het computersysteem worden gecommuniceerd, te registreren. Voor meer informatie kunt u de pagina Cookiebeleid raadplegen.
 1. Doel en wijze van verwerking van de gegevens
 De Persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt door de online formulieren in te vullen worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:
 1. zodat de Verantwoordelijke contact kan opnemen (secties “Algemene Info”, “Press Info” en “Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie” op de Site), waarvan het informatieblad geraadpleegd kan worden via de volgende link;
 2. om de nieuwsbrief van Corradi te ontvangen (sectie “Laten we contact houden” van de Site), waarvan het informatieblad geraadpleegd kan worden via de volgende link;
 3. voor directe marketingdoeleinden, door de Verantwoordelijke, waarvan het informatieblad geraadpleegd kan worden via de volgende link1; link2;
 4. uw registratie en/of toegang tot “Ask Corradi” op de Site te beheren, waarvan het informatieblad geraadpleegd kan worden via de volgende link;
 5. uw sollicitatie beoordelen, waarvan het informatieblad geraadpleegd kan worden via de volgende link.
Meer informatie is te vinden in de specifieke informatiebladen te vinden op de Site en opgesteld voor de desbetreffende Diensten.
De verwerking van de Persoonsgegevens zal door de Verwerkingsverantwoordelijke gedaan worden, door de Gegevensverwerkers en door personen belast met de verwerking, met inachtneming van alle maatregels die de veiligheid en de geheimhouding ervan garanderen, via papieren dragers en met behulp van computerapparatuur, volgens de beginselen van het recht, zonder afbreuk te doen aan de vertrouwelijkheid van de betrokkene en van zijn rechten door toepassing van alle geschikte technische en organisatorische maatregels om een niveau van veiligheid te garanderen dat geschikt is voor het risico, krachtens en in overeenstemming met de bepalingen van art. 32 AVG.
 1. Rechtsgrond voor de verwerking
De rechtsgrond voor de verwerking voor de doeleinden vermeld onder punt 3 onder A), B), D) en E) is de uitvoering van precontractuele en contractuele maatregelen, krachtens art. 6 par. 1 onder b) AVG.
De rechtsgrond voor de verwerking voor de doeleinden vermeld onder punt 3 onder C) is uw vrijelijk gegeven toestemming krachtens art. 6 par. 1 onder a) AVG.
Meer informatie is te vinden in de specifieke informatiebladen te vinden op de Site en opgesteld voor de desbetreffende Diensten.
 1. Verzameling van de gegevens en gevolgen van het niet-verstrekken ervan
Het verstrekken van uw Persoonsgegevens, aangegeven met een asterisk (*) in de online formulieren aanwezig op de Site, is weliswaar facultatief maar noodzakelijk voor het bereiken van de doeleinden vermeld onder punt 3 onder A), B), D) en E). Niet-verstrekking daarvan heeft geen gevolgen behalve dat het niet mogelijk zal zijn om gebruik te maken van de Diensten aangeboden via de Site.
Meer informatie is te vinden in de specifieke informatiebladen te vinden op de Site en opgesteld voor de desbetreffende Diensten.
 1. Intrekking van de toestemming
U heeft het recht om te allen tijde de toestemming die eventueel gegeven werd voor de doeleinden vermeld onder punt 3 onder C), in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de voor intrekking gegeven toestemming.
Om uw toestemming voor de verwerking in te trekken, kunt u een verzoek tot intrekking van de toestemming sturen aan de Verantwoordelijke via aangetekende brief, fax of e-mail aan de adressen vermeld onder punt 1 van dit Privacybeleid.
 1. Ontvangers/Categorieën van Ontvangers van Persoonsgegevens
De Gegevens kunnen worden gecommuniceerd, binnen de EU, aan de structuren, aan de personen en aan de externe bedrijven (waaronder consulenten en serviceproviders) die de Verantwoordelijke gebruikt voor het beheer van de Site en voor het uitvoeren van de activiteiten die verbonden zijn aan, instrumenteel zijn voor of voortkomen uit de uitvoering van de Diensten aangeboden door de Site.
Uw Gegevens kunnen daarnaast aan categorieën van ontvangers gevestigd in een land buiten de Europese Unie worden verstrekt, indien dit nodig is voor uitvoering van het contract gesloten tussen u en de Verantwoordelijke, dat wil zeggen, voor uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek werden genomen.
Uw gegevens zullen in geen geval verspreid worden.
Meer informatie is te vinden in de specifieke informatiebladen te vinden op de Site en opgesteld voor de desbetreffende Diensten.
 1. Bewaartermijn van de gegevens
Onverminderd de wettelijke verplichtingen, zullen uw Persoonsgegevens bewaard worden voor een bepaalde periode, op basis van de aard van de Diensten geleverd via de Site en waar u gebruik van maakt.
Meer informatie is te vinden in de specifieke informatiebladen te vinden op de Site en opgesteld voor de desbetreffende Diensten.
 1. Rechten van de betrokkene
U kunt op ieder moment uw rechten uitoefenen ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke krachtens art. 15 e.v. AVG die we voor uw gemak hier vermelden:
 •  Recht op toegang en tot correctie (art. 15 en 16 AVG): U heeft het recht om de bevestiging te ontvangen of uw Persoonsgegevens verwerkt worden of niet en, indien dat zo is, om toegang te krijgen daartoe. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om correctie van onjuiste gegevens en integratie van onvolledige gegevens. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door te schrijven aan hello@corradi.eu. Indien gewenst, kunnen we u een kopie geven van uw Gegevens in ons bezit.
 • Recht op het verwijderen van de gegevens (art. 17 AVG): in de gevallen voorzien door de geldende wetgeving (bv. de persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anders verwerkt, intrekking van de toestemming, onrechtmatige verwerking, enz.), kunt u vragen om verwijdering van uw Persoonsgegevens waar Corradi onmiddellijk toe zal overgaan.
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG): in de gevallen voorzien door de geldende wetgeving (onjuistheid van de persoonsgegevens, onrechtmatige verwerking van de gegevens, enz.) heeft u het recht op de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens (art. 20 AVG): U heeft het recht om uw Gegevens in een gestructureerde, algemeen gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, om ze over te dragen aan een andere verantwoordelijke of, indien gevraagd, kunnen wij zorgen voor de overdracht van uw Gegevens aan een andere verantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar (art. 21 AVG): U heeft te allen tijde het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben in de zin van art. 6, par. 1, onder e) en f) van de Verordening (legitiem belang van de Verwerkingsverantwoordelijke).
Om deze rechten uit te oefenen zal het, in het algemeen, voldoende zijn om contact op te nemen met de Verantwoordelijke via aangetekende brief, per fax of e-mail op de adressen en nummers vermeld onder punt 1, eventueel met gebruik van de formulieren tot beschikking gesteld op de site van de Autoriteit voor Gegevensbescherming (https://www.garanteprivacy.it).
Vanaf het moment van indiening van uw verzoek heeft Corradi een maand de tijd om alle nodige handelingen hiertoe te ondernemen. Binnen deze termijn zou u, ondanks de uitoefening van uw rechten, geautomatiseerde communicaties kunnen ontvangen, omdat hun verzending geprogrammeerd werd voordat u uw verzoek indiende.
De termijn van een maand kan verlengd worden met twee maanden in geval van een complex verzoek of talrijke verzoeken.
 1. Klacht bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens
Indien u van mening bent dat er sprake is van een schending van uw recht op bescherming van persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig hetgeen vermeld is op de site van de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (https://www.garanteprivacy.it).
 1. Persoonsgegevens van minderjarigen
De diensten van deze Site zijn bedoeld voor een algemeen publiek en niet bedoeld voor kinderen van jonger dan 18 jaar. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van gebruikers van onder deze leeftijdsgrens. Indien persoonsgegevens worden verstrekt die van een persoon van onder de 18 jaar zijn, zal de Verantwoordelijke deze onmiddellijk verwijderen.
 1. Bijwerkingen en aanpassingen
De Verantwoordelijke kan dit Privacybeleid geheel of gedeeltelijk wijzigen, integreren of simpelweg bijwerken, ook rekening houdend met wijzigingen aan de regelgeving of inwerkingtreding van nieuwe voorschriften op het gebied.
De bijwerkingen en de wijzigingen zullen bekend worden gemaakt door publicatie op de Site. We verzoeken u om deze sectie regelmatig te bezoeken om te controleren of het laatste en bijgewerkte Privacybeleid gepubliceerd is.
 1. Links naar andere sites
Dit Privacybeleid wordt geleverd voor deze Site en is niet geldig voor andere externe website die eventueel geraadpleegd kunnen worden via links.
 1. Interacties met sociale netwerken
De Site maakt interactie met sociale netwerken mogelijk via een directe link d.m.v. zgn. social buttons, speciale knoppen op de site met de pictogrammen van Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn waarmee de gebruikers die de site bezoeken met een “click” het desbetreffende sociale platform kunnen bezoeken en interactie mogelijk is en zo zullen de gegevens betreffende uw bezoek verkregen kunnen worden.
Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van de afzonderlijke sociale netwerken raadplegen.
 1. Gezamenlijke verantwoordelijkheid statistische gegevens met Meta

Dit Privacybeleid is ook gemaakt voor de pagina https://www.facebook.com/Corradioutdoorliving/?fref=ts waarvan Corradi mede-verantwoordelijke is voor de verwerking van de statistische gegevens, samen met Meta Platforms Ireland Limited.
De persoonsgegevens zijn de statistische gegevens verkregen via de functie Insight van de Facebook-pagina, een functie die geaggregeerde gegevens biedt die helpen om te begrijpen op welke manier personen interactie hebben met de pagina’s van het sociale netwerk.
Via deze link kan de sectie van de Facebook-pagina “Bijlage over de verwerkingsverantwoordelijke voor Insight van de Facebook-pagina” geraadpleegd worden, waar de verdeling toegelicht wordt van de verantwoordelijkheid van Meta Platforms Ireland en van de gebruiker (in dit geval Corradi) als beheerder van de pagina https://www.facebook.com/Corradioutdoorliving/?fref=ts.
Op deze pagina kan de wetgeving inzake de gegevens van Facebook geraadpleegd worden en is ook de volgende informatie te vinden:
—   Soort informatie verzameld door Facebook en Instagram
—   Hoe gebruiken Facebook en Instagram deze informatie 
—   Hoe wordt deze informatie gedeeld
—   Hoe werken de bedrijven van Meta samen
—   De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens 
—   Hoe kunnen de rechten voorzien door de AVG uitgeoefend worden
—   De bewaartermijn van de gegevens, deactivering en verwijdering van de account
—   Hoe wordt voldaan aan de wettelijke verzoeken
—   Beheer en overdracht van de gegevens binnen de globale diensten
—   Bijwerkingen en aanpassingen van het beleid
—   De contactgegevens van Meta Platforms Ireland voor kwesties betreffende de bescherming van de persoonsgegevens 

Contact us

Download the catalog or request a quotation